fbpx
Connect with us

תקנון אתר

חברת כאן השבוע בדימונה בע"מ משווקת והמפעילה בין היתר את אתר נגב ניוז (להלן: "העיתון"), הנך רשאי להשתמש באתר העיתון, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

 1. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של העיתון לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שניתנה);
 2. הנך רשאי להשתמש באתר העיתון, לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 3. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר כגון  Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מאתר העיתון. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מאתר העיתון;
 5. אין להציג תכנים מאתר העיתון בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 6. אין להציג תכנים מאתר העיתון בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע, שאינם נאמנים למקור;
 7. אין לקשר את האתר העיתון תכנים מכל מקור, המכילים תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק ו/או שפרסומם מנוגד לחוק;
 8. אין לקשר לתכנים מאתר העיתון, שאינם דף הבית של האתר (להלן: "קישור עמוק") אלא אם קישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר העיתון במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר העיתון. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 9. הפרסומים הקיימים באתר שייכים לצדדים שלישיים, והאתר איננו נושא בכל אחריות לנכונות האמור בפרסומים אלה.
 10. העיתון לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר העיתון ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת.
 11. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את העיתון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

פרסומת

קטגוריות

תגיות

תפריט נגישות